23.01.10

Bygg­lo­vet för vårt pro­jekt “Archi­pe­la­go Houses”, en sam­ling addi­tio­ner till ett befint­ligt hus på Värm­dö, har god­känts! Pro­jek­tet består av fyra delar: en påbygg­nad av det befint­li­ga huset, ett pool­hus, en gäst­stu­ga och en carport.

23.04.24

A kort film som för­kla­rar någ­ra av idéer­na bakom vår och Sme­kab City­li­fes utom­husmö­bel ”Filt”, som snart lan­se­ras, kan ses här:

https://www.smekabcitylife.se/filt-lansering/

23.03.20

Förs­ta etap­pen av vår reno­ve­ring av Kv Nebu­lo­san, en hyres­fas­tig­het intill Vasa­par­ken, är nära fär­dig­stäl­lan­de! Arbe­tet med restau­re­ring­en av Astrid Lind­grens lägenhet/museum pågår fort­fa­ran­de. Vi har ansva­rat för design av nya mönst­ra­de klin­ker­golv, nya bad­rum och kök, kulör­val och reno­ve­ring av befint­li­ga 130 år gam­la trägolv.

22.11.01

Malin Zimm skri­ver om Filt under rubri­ken ”Stäl­la till en scen”

”Efter att Blanks lil­la platt­form ”Filt” pla­ce­rats ut i Lung­vikspar­ken i Örnsköldsvik, bakom mini­golf­ba­nan, ström­ma­de frå­gor­na in till kom­mu­nen. Vad är det för något? Sva­ret från kom­mu­nens land­skaps­ar­ki­tekt var att den blir vad ni gör den till: var kre­a­ti­va! Snart instal­le­ra­des ytter­li­ga­re en. ”Filt” är en ute­mö­bel som pro­du­ce­ras av Sme­kab, vil­ket skil­jer den från de plats­bygg­da pavil­jong­er­na i den­na spaning.”

Läs hela arti­kel: Arki­tek­tur

 

22.01.20

Vi hjäl­per Rebec­ca och Tim med om- och till­bygg­nad av deras 30-tal­s­vil­­la i Lilläng­en. Bygg­lov är inskic­kat till Nac­ka Kommun.

22.03.02

Ni är änt­li­gen Filt i pro­duk­tion och de förs­ta möb­ler­na har beställts för mon­tage under våren! Vi ser fram emot att se den i våra stads­rum de kom­man­de åren!

Blank

21.04.08

Blank höll en före­läs­ning på Kung­li­ga Konst­hög­sko­lan arran­ge­rad av Stock­holms Arki­tekt­för­e­ning. Före­läs­ning­en om vårt arbe­te har titeln Förtydliganden.
Se live­sänd­ning från den 8 april 2021 här: https://www.youtube.com/watch?v=Asgz–FSAqU

här

21.05.25

Bygg­lov har bevil­jats för vår reno­ve­ring och påbygg­nad till en fun­kis­vil­la i Edsvi­ken. Arbe­tet fort­sät­ter under hösten.

21.06.01

Vi väl­kom­nar Char­lie Tom­lin­son till Blank! Char­lie har tidi­ga­re arbe­tat hos West Archi­tectu­re i Lon­don och är utbil­dad vid Kingston School of Art och Lon­don Met­ro­po­li­tan University.

22.03.02

Ni är änt­li­gen Filt i pro­duk­tion och de förs­ta möb­ler­na har beställts för mon­tage under våren! Vi ser fram emot att se den i våra stads­rum de kom­man­de åren!

22.01.20

Vi hjäl­per Rebec­ca och Tim med om- och till­bygg­nad av deras 30-tal­s­vil­­la i Lilläng­en. Bygg­lov är inskic­kat till Nac­ka Kommun.

22.11.01

Malin Zimm skri­ver om Filt under rubri­ken ”Stäl­la till en scen”

”Efter att Blanks lil­la platt­form ”Filt” pla­ce­rats ut i Lung­vikspar­ken i Örnsköldsvik, bakom mini­golf­ba­nan, ström­ma­de frå­gor­na in till kom­mu­nen. Vad är det för något? Sva­ret från kom­mu­nens land­skaps­ar­ki­tekt var att den blir vad ni gör den till: var kre­a­ti­va! Snart instal­le­ra­des ytter­li­ga­re en. ”Filt” är en ute­mö­bel som pro­du­ce­ras av Sme­kab, vil­ket skil­jer den från de plats­bygg­da pavil­jong­er­na i den­na spaning.”

Läs hela arti­kel: Arki­tek­tur