BLANK ARKITEKTER AB

Sur­brunns­ga­tan 42 A
113 48 Stockholm

LINNÉA HOLMBERG
Arki­tekt SAR/MSA, part­ner
linnea@blankark.se
+46 (0) 70 684 90 10

KALLE ZETTERHOLM
Arki­tekt MSA, part­ner
kalle@blankark.se
+46 (0) 73 970 32 65

 

Blank är ett pris­be­lönt Stock­holms­ba­se­rat arki­tekt­kon­tor. Kon­to­ret grun­da­des 2018 och job­bar brett med arki­tek­to­nis­ka frå­gor i vari­e­ran­de ska­la och inom oli­ka använd­nings­om­rå­den, från möbel­form­giv­ning och inred­nings­ar­ki­tek­tur till bygg­nads­form­giv­ning och stads­pla­ne­ring. Från tidi­ga skis­ser till fär­di­ga produkter.

Blank efter­strä­var att ska­pa en inkän­nan­de och pre­cis arki­tek­tur som bring­ar klar­het i kom­plexa pro­ces­ser och för­ut­sätt­ning­ar. Att ska­pa en käns­la av enkel­het och ound­vik­lig­het. Att genom att noga ana­ly­se­ra kun­dens öns­ke­mål ta pro­jek­ten i nya och spän­nan­de riktingar.

Blank grun­da­des av Lin­néa Holm­berg och Kal­le Zet­ter­holm. Innan de star­ta­de Blank drev de båda sepa­ra­ta prak­ti­ker efter att ha arbe­tat hos fle­ra av Stock­holms ledan­de arkitektkontor.

Om  du  vill  söka  job  hos  oss kan  du  skic­ka din port­följ i pdf-for­mat och cv till info@blankark.se.