Villatillbyggnad, Stockholm

Pro­gram:
Plats:
År:
Sta­tus:
Kund:
Vil­la­till­bygg­nad
Mä­lar­höj­den, Stock­holm
2021-
På­gående
Pri­vat
 

Wedge Ex­ten­sion är ett för­slag för en till­bygg­nad av en 1920-tals­villa i Mä­lar­höj­den. Vil­lan står på en 650 kvadrat­me­ter stor ore­gel­bun­den tomt i slu­tet på Mä­lar­höjds­vä­gen där Mä­lar­höj­dens vil­la­land­skap mö­ter Bredängs mer stor­ska­liga bebyggelsemönster.

De­talj­pla­nen tillå­ter en re­la­tivt stor till­bygg­nad men den bygg­bara ytan är be­grän­sad till en smal, kil­for­mad bit mark på hu­sets öst­sida. Vi har valt att låta den kil­for­made bygg­rät­ten styra till­bygg­na­dens form och struk­tur. Pla­nen byg­ger på en spe­gel­sym­met­risk, blad­for­mad struk­tur där yt­ter­väg­gar och en cen­tral längs­gå­ende balk bär tvär­gå­ende bal­kar. En käl­lar­vå­ning i be­tong bär två lät­tare ovan­vå­ningar i trä. Käl­la­ren rym­mer en spaav­del­ning, de andra vå­ning­arna sov­rum, bad­rum och all­rum. Vil­lan och till­bygg­na­den binds sam­man via en smal glas­länk slu­ten från ga­tan via ett tätt parti. Längs med syd­fa­sa­den in mot träd­går­den byggs ett trädäck som funk­tio­nellt kny­ter sam­man till­bygg­na­den och ur­sprungs­hu­set un­der de varma månaderna.

De­talj­plane­för­ut­sätt­ning­arna ska­par en till­bygg­nad som form­mäs­sigt av­vi­ker från urps­rungs­hu­sets ar­ki­tek­tur. Till­bygg­na­den är sma­lare och rym­mer bara ett rum i bredd vil­ket gett den en mer slu­ten si­das mot ga­tan och en öpp­nare fa­sad mot sö­der och träd­går­den. Till­bygg­na­dens bä­rande struk­tur speglas i fa­sa­den där en re­li­ef­ver­kan i trä­pa­ne­len ska­par en tyd­lig ord­ning och styr öpp­ning­ar­nas placering.

I sam­band med till­bygg­na­den re­no­ve­ras ur­sprungs­hu­set. Båda de­lar må­las i samma ljust grå ku­lör men ges olika fönsterkulör.