PLYWOOD BOX EXTENSION

Pro­gram:
Plats:
År:
Status:
Kund:
Vil­la­till­bygg­nad
Lilläng­en, Nacka
2021-
Pågående
Privat

På en brant slut­tan­de tom i Lilläng­en i Nac­ka står ett all­dag­ligt och sli­tet men i grun­den fint egna­hems­hus från 1930-talet.

Vårt pro­jekt orga­ni­se­rar om det befint­li­ga husets båda våning­ar och adde­rar en ply­wood­klädd volym på husets baksida.

Husets trap­pa rivs och ersätts med en ny centralt pla­ce­rad trap­pa vil­ket fri­gör dess ena gavel. Trap­pan bil­dar till­sam­mans med ett nytt bad­rum en slu­ten kär­na kring vil­ken entrépla­net orga­ni­se­ras med rund­gång via mas­ter­sov­rum­met. Köket flyt­tas ut i den nya till­bygg­na­den och en ny sekvens av rum från den brant slut­tan­de tom­ten i norr, via köket och det öpp­na var­dags­rum­met till den nya ter­ras­sen i söder eta­ble­ras. Två mind­re sov­rum mot husets väst­fa­sad lig­ger kvar i sitt befint­li­ga läge men knyts sam­man vi ett gemen­samt lekloft. I käl­la­ren ryms ett stort all­rum, bad­rum, tvätt­stu­ga, för­råd och cykelgarage.

Befint­li­ga föns­ter och trä­pa­ne­ler är slit­na och mås­te ersät­tas. Den nya pane­len efter­lik­nar den befint­li­ga. Nya föns­ter utförs i matt­lac­ke­rad ek i både ori­gi­nal­hus och till­bygg­nad. I sam­band med pla­nens omor­ga­ni­se­ring juste­ras även ori­gi­nal­hu­sets fasa­der för att bätt­re pas­sa den nya plan­lös­ning­en. Fönst­rens över­kant höjs för att släp­pa in mer ljus, him­mel och trädkronor.

Ply­wood­box­en defi­nie­ras av tre sto­ra föns­ter­öpp­ning­ar. Ett stå­en­de fast par­ti som ramar in natu­ren i norr, ett högt öpp­nings­bart par­ti ovan­för köks­bän­ken och ett brett öpp­nings­bart par­ti bakom köks­sof­fan som öpp­nas ut mot en ny markterrass.

Box­en är upp­byggd på en strikt modul och kläs i fasad­ply­wood vars skar­var täcks med trä­lis­ter. Alla fasad­de­lar på husets båda delar målas i sam­ma varm­grå ton.

jpla­nen tillå­ter en rela­tivt stor till­bygg­nad men den bygg­ba­ra ytan är begrän­sad till en smal, kil­for­mad bit mark på husets öst­si­da. Vi har valt att låta den kil­for­ma­de bygg­rät­ten sty­ra till­bygg­na­dens form och struk­tur. Pla­nen byg­ger på en spe­gel­sym­met­risk, blad­for­mad struk­tur där ytter­väg­gar och en cen­tral längs­gå­en­de balk bär tvär­gå­en­de bal­kar. En käl­lar­vå­ning i betong bär två lät­ta­re ovan­vå­ning­ar i trä. Käl­la­ren rym­mer en spaav­del­ning, de and­ra våning­ar­na sov­rum, bad­rum och all­rum. Vil­lan och till­bygg­na­den binds sam­man via en smal glas­länk slu­ten från gatan via ett tätt par­ti. Längs med syd­fa­sa­den in mot träd­går­den byggs ett trädäck som funk­tio­nellt kny­ter sam­man till­bygg­na­den och ursprungs­hu­set under de var­ma månaderna.

Detalj­plane­för­ut­sätt­ning­ar­na ska­par en till­bygg­nad som form­mäs­sigt avvi­ker från urps­rungs­hu­sets arki­tek­tur. Till­bygg­na­den är sma­la­re och rym­mer bara ett rum i bredd vil­ket gett den en mer slu­ten sidas mot gatan och en öpp­na­re fasad mot söder och träd­går­den. Till­bygg­na­dens bäran­de struk­tur speglas i fasa­den där en reli­ef­ver­kan i trä­pa­ne­len ska­par en tyd­lig ord­ning och styr öpp­ning­ar­nas placering.

I sam­band med till­bygg­na­den reno­ve­ras ursprungs­hu­set. Båda delar målas i sam­ma ljust grå kulör men ges oli­ka fönsterkulör.