Villatillbyggnad, Stockholm

Pro­gram:
Plats:
År:
Sta­tus:
Kund:
Vil­la­till­bygg­nad
Lillängen, Nacka
2021-
På­gående
Pri­vat
 

På en brant slut­tande tom i Lillängen i Nacka står ett all­dag­ligt och sli­tet men i grun­den fint eg­na­hems­hus från 1930-talet.

Vårt pro­jekt or­ga­ni­se­rar om det be­fint­liga hu­sets båda vå­ningar och ad­de­rar en ply­wood­klädd vo­lym på hu­sets baksida.

Hu­sets trappa rivs och er­sätts med en ny centralt pla­ce­rad trappa vil­ket fri­gör dess ena ga­vel. Trap­pan bil­dar till­sam­mans med ett nytt bad­rum en slu­ten kärna kring vil­ken en­trépla­net or­ga­ni­se­ras med rund­gång via mas­ter­sov­rum­met. Kö­ket flyt­tas ut i den nya till­bygg­na­den och en ny se­kvens av rum från den brant slut­tande tom­ten i norr, via kö­ket och det öppna var­dags­rum­met till den nya ter­ras­sen i sö­der eta­ble­ras. Två mindre sov­rum mot hu­sets väst­fa­sad lig­ger kvar i sitt be­fint­liga läge men knyts sam­man vi ett ge­men­samt lekloft. I käl­la­ren ryms ett stort all­rum, bad­rum, tvätt­stuga, för­råd och cykelgarage.

Be­fint­liga föns­ter och trä­pa­ne­ler är slitna och måste er­sät­tas. Den nya pa­ne­len ef­ter­lik­nar den be­fint­liga. Nya föns­ter ut­förs i matt­lac­ke­rad ek i både ori­gi­nal­hus och till­bygg­nad. I sam­band med pla­nens om­or­ga­ni­se­ring ju­ste­ras även ori­gi­nal­hu­sets fa­sa­der för att bättre passa den nya plan­lös­ningen. Fönst­rens över­kant höjs för att släppa in mer ljus, him­mel och trädkronor.

Ply­wood­boxen de­fi­nie­ras av tre stora föns­ter­öpp­ningar. Ett stå­ende fast parti som ra­mar in na­tu­ren i norr, ett högt öpp­nings­bart parti ovan­för köks­bän­ken och ett brett öpp­nings­bart parti bakom köks­sof­fan som öpp­nas ut mot en ny markterrass.

Boxen är upp­byggd på en strikt mo­dul och kläs i fa­sad­ply­wood vars skar­var täcks med trä­lis­ter. Alla fa­sad­de­lar på hu­sets båda de­lar må­las i samma varm­grå ton.

jpla­nen tillå­ter en re­la­tivt stor till­bygg­nad men den bygg­bara ytan är be­grän­sad till en smal, kil­for­mad bit mark på hu­sets öst­sida. Vi har valt att låta den kil­for­made bygg­rät­ten styra till­bygg­na­dens form och struk­tur. Pla­nen byg­ger på en spe­gel­sym­met­risk, blad­for­mad struk­tur där yt­ter­väg­gar och en cen­tral längs­gå­ende balk bär tvär­gå­ende bal­kar. En käl­lar­vå­ning i be­tong bär två lät­tare ovan­vå­ningar i trä. Käl­la­ren rym­mer en spaav­del­ning, de andra vå­ning­arna sov­rum, bad­rum och all­rum. Vil­lan och till­bygg­na­den binds sam­man via en smal glas­länk slu­ten från ga­tan via ett tätt parti. Längs med syd­fa­sa­den in mot träd­går­den byggs ett trädäck som funk­tio­nellt kny­ter sam­man till­bygg­na­den och ur­sprungs­hu­set un­der de varma månaderna.

De­talj­plane­för­ut­sätt­ning­arna ska­par en till­bygg­nad som form­mäs­sigt av­vi­ker från urps­rungs­hu­sets ar­ki­tek­tur. Till­bygg­na­den är sma­lare och rym­mer bara ett rum i bredd vil­ket gett den en mer slu­ten si­das mot ga­tan och en öpp­nare fa­sad mot sö­der och träd­går­den. Till­bygg­na­dens bä­rande struk­tur speglas i fa­sa­den där en re­li­ef­ver­kan i trä­pa­ne­len ska­par en tyd­lig ord­ning och styr öpp­ning­ar­nas placering.

I sam­band med till­bygg­na­den re­no­ve­ras ur­sprungs­hu­set. Båda de­lar må­las i samma ljust grå ku­lör men ges olika fönsterkulör.