PERMANENT

Pro­gram:
Plats
År:
Sta­tus:
Kund:
Vat­ten­re­ser­voar
Öre­bro
2016
Täv­lings­för­slag, 2:a pris
Öre­bro Kommun
 

Per­ma­nent ger en vär­dig och åter­hål­let lek­full form åt ett av sam­häl­lets vik­ti­gaste in­fra­struk­tur­pro­jekt: att ge alla med­bor­gare för­ut­sätt­ningar för ett an­stän­digt liv ge­nom till­gången till rent vat­ten. En en­kel gest, ett skulp­tu­ralt böl­jande vitt hölje ut­gör pro­jek­tets kärna. Fa­sa­den har en tyd­lig och lätt­läst ab­strakt ut­form­ning sam­ti­digt som den öpp­nar för med­bor­gar­nas egna tolkningar.

Den ar­ka­iska for­men är ett ut­tryck för per­ma­nens och på­lit­lig­het sam­ti­digt som lju­sets vand­ring och skug­gor­nas spel över ytans top­par och da­lar sät­ter den i stän­dig rö­relse. På så vis blir bygg­na­den lik ett solur som re­flek­te­rar da­gens och årets gång. Re­ser­vo­a­ren är pla­ce­rad på ett ter­ras­se­rat land­skap som hålls sam­man av sling­rande stöd­mu­rar. Ter­ras­serna som bil­das mel­lan mu­rarna åter­ska­par i sti­li­se­rad form det karga land­ska­pet på plat­sen höga de­lar be­stå­ende av tal­lar, blå­bärs­ris och stora sten­block. Den nya re­ser­vo­a­ren har en stor skala och för­sla­get har getts en ge­stalt­ning som ska­par ett syn­ligt och tyd­ligt land­märke på av­stånd men som också mö­ter upp med kring­lig­gande land­skap och be­byg­gelse ge­nom ett raf­fi­ne­rat men en­kelt form­språk både i fa­sa­dens de­tal­je­ring och i markanläggningen.

Per­ma­nent är en be­tong­bygg­nad med en för­fi­nad in­du­stri­ka­rak­tär. Kli­matska­let är in­skri­vet i en cir­kel med en di­a­me­ter på 47,6 me­ter och är in­de­lat i 62 styc­ken 2,4 me­ter breda och cirka 20 me­ter höga pre­fab­ri­ce­rade be­tong­e­le­ment. Ele­men­tens höjd är till­räck­lig för att täcka av bakom­lig­gande kon­struk­tion och för att sy­nas från håll ovan trä­den och ger bygg­na­den en ba­lan­se­rad pro­por­tion mel­lan höjd och bredd. Den cir­ku­lära for­men ska­par ett ut­rymme mel­lan cistern och kli­matskal som är ge­ne­röst vid en­tré­erna och smal­nar av till 1,2 me­ter vid den sma­laste passagen.