BLANK ARKITEKTER AB

Sur­brunns­ga­tan 42 A
113 48 Stockholm

LINNÉA HOLMBERG
Ar­ki­tekt SAR/MSA, part­ner
linnea@blankark.se
+46 (0) 70 684 90 10

KALLE ZETTERHOLM
Ar­ki­tekt MSA, part­ner
kalle@blankark.se
+46 (0) 73 970 32 65

CHARLIE TOMLINSON
Ar­ki­tekt MArch
charlie@blankark.se

TOBIAS PUHLMANN
Ar­ki­tekt SAR/MSA
tobias@blankark.se

Blank är ett pris­be­lönt Stock­holms­ba­se­rat ar­ki­tekt­kon­tor. Kon­to­ret grun­da­des 2018 och job­bar brett med ar­ki­tek­to­niska frå­gor i va­ri­e­rande skala och inom olika an­vänd­nings­om­rå­den, från mö­bel­form­giv­ning och in­red­nings­ar­ki­tek­tur till bygg­nads­form­giv­ning och stads­pla­ne­ring. Från ti­diga skis­ser till fär­diga produkter.

Blank ef­ter­strä­var att kapa en in­kän­nande och pre­cis ar­ki­tek­tur som bringar klar­het i kom­plexa pro­ces­ser och för­ut­sätt­ningar. Att skapa en känsla av en­kel­het och ound­vik­lig­het. Att ge­nom att noga ana­ly­sera kun­dens öns­ke­mål ta pro­jek­ten i nya och spän­nande riktingar.

Blank grun­da­des av Lin­néa Holm­berg och Kalle Zet­ter­holm. In­nan de star­tade Blank drev de båda se­pa­rata prak­ti­ker ef­ter att ha ar­be­tat hos flera av Stock­holms le­dande arkitektkontor.

Vi är all­tid in­tres­se­rade av att komma i kon­takt med skick­liga och am­bi­tiösa arkitekter.

Om  du  vill  söka  job  hos  oss kan  du  skicka din port­följ i pdf-for­mat och cv till info@blankark.se.