HOLY GREENS R28

Pro­gram:
Plats:
År:
Status:
Kund:
 Restauranginteriör
Rege­rings­ga­tan, Stockholm
2017
Färdigställt
Holy Greens

Restau­rang­en är en del av den pågåen­de omvand­ling­en av Klara­kvar­te­ren där de kvar­ter som stöp­tes om under Norr­malms­re­gle­ring­en och där­ef­ter nu igen genom­går omfat­tan­de om- och till­bygg­na­der. När Rege­rings­ga­tan mel­lan Hamn­ga­tan och Gus­tav Adolfs Torg, med Gal­le­ri­an i spet­sen, för­ny­as stärks en av de tidi­ga­re efter­sat­ta kopp­ling­ar­na mel­lan Norr­malm och Gam­la Stan och ska­par nya nord-syd­li­ga rörel­se­möns­ter i sta­dens inre delar.

Vår design reflek­te­rar restau­rang­ens mot­to om att kom­bi­ne­ra enk­la ingre­di­en­ser på inno­va­ti­va sätt. En begrän­sad palett av ek, grön gra­nit, metall, betong och väx­ter kom­bi­ne­ras för att ska­pa en upp­sätt­ning av stor­ska­li­ga möb­ler som orga­ni­se­rar det inti­ma rum­met. Rita­de uti­från idén att föra sam­man män­ni­skor på nya sätt ska­par möb­ler­na en stor spänn­vidd av rums­li­ga situ­a­tio­ner och sitt­möj­lig­he­ter i den 80 kvadrat­me­ter sto­ra lokalen.

Längs väg­gar­na står långa bän­kar i ek och betong med vägg­mon­te­ra­de röd­ro­sa små­bord. En läk­ta­re i två nivå­er ger bätt­re över­blick över loka­len. Från väg­gar­na häng­er spe­ci­al­ri­ta­de lam­por i ek och metall. I loka­lens mitt står ett stort ekbord byggt kring ett stort fikus­träd flan­ke­rat av hyl­lor i trä ek och lac­ke­rad metall fyll­da med grö­na väx­ter. Det befint­li­ga ter­raz­zo­gol­vet och de karak­tä­ris­tis­ka betong­tak­bal­kar­na har restau­re­rats och ger rum­met en distinkt karak­tär som kon­tras­te­rar mot de grön­put­sa­de väggarna.

Utan­för loka­len har en ute­ser­ve­ring lagts till den gene­rö­sa trot­to­a­ren. Ute­ser­ve­ring­ens form tar avsprång i de pil­ler­for­ma­de plan­te­ring­ar­na i betong som kan­tar trot­to­a­ren och ger gatan dess spe­ci­el­la karak­tär och ska­par en inåt­vänd och skyd­dan­de mil­jö intill den liv­li­ga tra­fi­ken. Utförd helt i grön­må­lat stål är möbeln ett skulp­tu­ralt inslag som bin­der sam­man sitt­plat­ser, bord och åter­vin­ning i en tyd­lig gest.

Foto: Tek­la Eve­li­na Severin