FOREST CROFT

Pro­gram:
Plats
År:
Status:
Kund:
Gäst­hus
Lia­torp, Småland
2018
Avslutat
Privat

 

IKEA:s beslut att sat­sa lång­sik­tigt på sin verk­sam­het i Älm­hult har lett till en till­ström­ning av hög­kva­li­fi­ce­rad arbets­kraft från hela värl­den. Ett lon­don­par har bosatt sig i den lil­la byn Lia­torp utan­för Älm­hult och vill byg­ga ett litet hus där de kan arbe­ta, huse­ra familj och vän­ner på besök och arran­ge­ra workshops.

Vårt för­slag byg­ger på en enkel plan­struk­tur där de oli­ka öns­ka­de funk­tio­ner­na pla­ce­ras efter varand­ra i fil vil­ket ger en lång­smal bygg­nads­kropp. Ett loft ovan­för sov- och bad­rums­de­len inne­hål­ler ett antal extra sängplatser.

Bygg­na­dens enk­la volym kny­ter an till den agrart präg­la­de kom­ple­ment­be­byg­gel­sen i områ­det. Bygg­na­den utförs med en stom­me av mas­siv­trä­e­le­ment kläd­da med fasad­ply­wood och ett tak i sinuskor­ru­ge­rad plåt. Det nås via ett stort skjut­glas­par­ti som öpp­nar huset mot träd­går­den och som speglas i ett lika­dant par­ti mot bak­si­dans skogsdunge.