FILT

Pro­gram:
Plats
År:
Status:
Kund:
Utom­husmö­bel
Utomhus
2020
Täv­lings­för­slag, 1:a pris
Smekab

Filt är en gene­rös och tillå­tan­de platt­form för livet i det gemen­sam­ma rum­met. Likt en picnic­filt på en upp­tram­pad gräs­mat­ta ska­par den, med ett enkelt grepp, en plats, en sam­hö­rig­het. Den är fri för alla att använ­da på det sätt det pas­sar dem och byg­ger på en till­tro till män­ni­skors inne­bo­en­de kre­a­ti­vi­tet och goda vil­ja. Form­mäs­sigt efter­strä­var Filt ett neutralt uttryck: att vara en bak­grund och ett under­stöd till mänsk­lig akti­vi­tet sna­ra­re än ett objekt att beund­ras. En demo­kra­tisk vardagsmöbel.

En platt­form, “fil­ten”, i stål och trä; ett stål­rör som kan utrus­tas med ett antal till­be­hör, ett bord, en belys­nings­ar­ma­tur, en hög­ta­la­re, en pap­pers­korg; el- och mobil­ladd­ningsut­tag; ett antal öglor att hänga saker på eller fäs­ta saker i; juster­ba­ra ben. Det är allt. En robust form i tåli­ga mate­ri­al väl anpas­sa­de för ett långt liv i det all­män­nas tjänst såväl este­tiskt som funktionellt.

Den enk­la for­men och den öpp­na funk­tio­nen gör att den lätt kan pla­ce­ras i pub­li­ka rum av oli­ka stor­lek och karak­tär. Bäst gör den sig dock i situ­a­tio­ner där det gemen­sam­ma rum­met tillåts bre­da ut sig: på tor­get, i par­ken, på stran­den, på skolgården.

Filt är, till skill­nad från till exem­pel en park­bänk, en flex­i­bel struk­tur som inte har en före­skri­ven använd­ning. Sam­ti­digt ter den sig bekant och är enkel att för­stå, lätt att ta till sig och inbju­dan­de att använ­da. Genom att den är upp­höjd från mar­ken, som ofta är kall och fuk­tig, och belyst under kväl­len, som ofta är mörk, kan den hjäl­pa till att för­länga tiden folk vill vis­tas utom­hus både över året och över dyg­net. Platt­for­mens höjd gör att den gär­na kan använ­das som bänk och mötes­bord över en jobb­lunch. Den är stor nog att fun­ge­ra som basen för ett litet kalas och sam­ti­digt intim nog för att age­ra scen för en förs­ta tre­van­de dejt.