ARCHIPELAGO HOUSE

Pro­gram:
Plats
År:
Status:
Kund:
Påbygg­nad, pool­hus, gästhus
Värm­dö, Stockholm
2022-
Pågående
Privat

Tom­ten har innerskär­gårds­ka­rak­tär med gra­nit­klip­por slut­tan­de ned mot utsik­ten i söder, tal­lar och låg vege­ta­tion i mager jord. På huset står ett rela­tivt nybyggt hus, en avlång låda vänd mot utsik­ten med svartslam­mad trä­pa­nel och låg­lu­tan­de papp­klätt pul­pet­tak. Vårt för­slag består av fyra delar: en påbygg­nad av det befint­li­ga huset, ett pool­hus, ett gäst­hus och en carport.

Påbygg­na­den är utförd i en lätt trä- och stål­kon­truk­tion, klädd med stå­en­de band­plåt i zink och upp­gla­sad med sto­ra skjut­par­ti­er i alu­mi­ni­um mot utsik­ten i söder. Pla­nen är en enkel upp­del­ning i tre rek­tang­lar, ett all­rum, ett sov­rum med kläd­kam­ma­re och ett stort bad­rum. För att nå påbygg­na­den adde­ras ett nytt över­be­lyst fri­ståen­de trapp­hus som kläs i ljust tegel.

Väs­ter om bostads­hu­set pla­ne­ras ett fri­ståen­de pool­hus med sto­ra skjut­par­ti­er mot utsik­ten och mot den nya ter­rass i sten som bin­der sam­man husen. Huset kläs utvän­digt med sam­ma tegel som trapp­hu­set och invän­digt med kalk­sten. Sto­ra run­da tak­föns­ter bely­ser de bak­re delar­na. Öster om bostads­hu­set pla­ne­ras ett mind­re gäst­hus som kläs i svartslam­mad trä­pa­nel lik den på ori­gi­nal­hu­set. Car­por­ten är en öppen struk­tur av trä­pe­la­re och lim­trä­bal­kar sam­man­håll­na av stålvajrar.

Pro­jek­tet inne­hål­ler även en stör­re omge­stalt­ning av tom­tens skär­gårds­präg­la­de land­skap och nya sta­ket och grin­dar i tomtgräns.