A TWO-HOUSE VILLAGE

Pro­gram:
Plats
År:
Status:
Kund:
Atte­fal­la­re och friggebod
Mälar­höj­den, Stockholm
2022
Pågående
Privat

I en idyl­lisk äppell­und nedan­för en hög­kva­li­ta­tiv moder­nis­tisk vil­la i Mälar­höj­den har vi ritat ett kom­ple­ment­bo­en­de i form av ett atte­falls­hus och en frig­ge­bod pla­ce­ra­de i vin­kel kring ett gemen­samt gårds­rum. For­men är en speg­ling av huvud­bygg­na­den som även den omslu­ter en skyd­dad ute­plats. De nya husen vän­der sig bort från huvud­hu­set och ska­par på så sätt ett eget sammanhang.

Båda husen har enk­la plan­lös­ning­ar. Atte­falls­hu­set har kök och bad­rum pla­ce­ra­de längs varsin gavel med ett loft, nått via en brant trap­pa, pla­ce­rat ovan­på bad­rum­met. Frig­ge­bo­den består av ett öppet rum med inbyggd för­va­ring längs ena gavel­väg­gen. Rum­met är tänkt att använ­das anting­en som ett arbets­rum eller som ett extra sovrum.

Huset utförs i lösvir­ke med trä­pe­la­re och ‑bal­kar på betong­plat­ta. Fasa­den kläs i stå­en­de och lig­gan­de trä­pa­nel i gran eller lärk. Föns­ter och par­ti­er utförs i trä. Tak kläs med varm­för­zin­kad sinuskor­ru­ge­rad plåt, även takav­vatt­ning utförs i varm­för­zin­kad plåt.

Ute­plat­sen platt­sätts med natursten för­u­tom en del mot norr som läm­nas för odling.

Ute­plat­sen ramas in med en öppen spal­jé i trä som bin­der sam­man hela kom­po­si­tio­nen och ska­par en sub­til skil­je­lin­je mel­lan ute­plat­sen och res­ten av träd­går­den. Mot norr kläs spal­jén med metall­nät som väx­ter kan klätt­ra på.