HOLY GREENS KISTA

Pro­gram:
Plats:
År:
Status:
Kund:
Restau­ran­gin­te­ri­ör
Kis­ta, Stockholm
2018
Färdigställt
Holy Greens

Holy Gre­ens Kis­ta är ett upp­skat­tat till­skott till arbets­plats-Kistas restaurangutbud.

Vår design är base­rad kring en mat­sals­del som defi­nie­ras av ett rek­tangu­lärt under­tak i trä som hjäl­per till att defi­ni­e­ra den under­lig­gan­de ytan och ska­pa en mer intim karak­tär sam­ti­digt som den tar fokus från ven­ti­la­tions­ag­gre­gat och and­ra takinstallationer.

Vi har job­bat med en mate­ri­al­pa­lett där hård­vax­ol­jad ask, kubb­golv i gran, ljust skinn och lac­ke­ras slät­plåt ska­par en ljus och lätt käns­la. Spe­ci­al­ri­ta­de bän­kar, bord och belys­nings­ar­ma­tu­rer ska­par en vari­e­rad och rums­ligt väl­de­fi­ni­e­rad restaurangmiljö.

Foto: Tek­la Eve­li­na Severin