Förs­ta etap­pen av vår reno­ve­ring av Kv Nebu­lo­san, en hyres­fas­tig­het intill Vasa­par­ken, är nära fär­dig­stäl­lan­de! Arbe­tet med restau­re­ring­en av Astrid Lind­grens lägenhet/museum pågår fort­fa­ran­de. Vi har ansva­rat för design av nya mönst­ra­de klin­ker­golv, nya bad­rum och kök, kulör­val och reno­ve­ring av befint­li­ga 130 år gam­la trägolv.