Malin Zimm skri­ver om Filt under rubri­ken ”Stäl­la till en scen”

”Efter att Blanks lil­la platt­form ”Filt” pla­ce­rats ut i Lung­vikspar­ken i Örnsköldsvik, bakom mini­golf­ba­nan, ström­ma­de frå­gor­na in till kom­mu­nen. Vad är det för något? Sva­ret från kom­mu­nens land­skaps­ar­ki­tekt var att den blir vad ni gör den till: var kre­a­ti­va! Snart instal­le­ra­des ytter­li­ga­re en. ”Filt” är en ute­mö­bel som pro­du­ce­ras av Sme­kab, vil­ket skil­jer den från de plats­bygg­da pavil­jong­er­na i den­na spaning.”

Läs hela arti­kel: Arki­tek­tur