Bygg­lov har bevil­jats för vår reno­ve­ring och påbygg­nad till en fun­kis­vil­la i Edsvi­ken. Arbe­tet fort­sät­ter under hösten.