NYBOHOV STUDIOS

Pro­gram:
Plats
År:
Status:
Kund:
Fler­bo­stads­hus
Nybo­hov, Stockholm
2016
Vilande
Privat

I slu­tet på 50-talet pla­ne­ra­de Ber­til Ring­qvist ett nytt bostads­om­rå­de på Nybo­hovs­ber­get ovan­för sjön Tre­kan­ten i Stock­holm på upp­drag av det som idag är Svens­ka Bostä­der. Stads­de­len bygg­des mel­lan 1959 och 1964 och karak­tä­ri­se­ras av en monu­men­tal ska­la och ett renod­lat skulp­tu­ralt uttryck, karak­tä­ris­tiskt för peri­o­den mel­lan 50-talets mer små­ska­li­ga grann­skaps­pla­ne­ring och Miljonprogrammet.

Stads­de­len påmin­ner om en iso­le­rad bergs­by där den väx­er ur gröns­kan på Nybo­hovs­ber­get. Den är upp­byggd av tre mur­li­ka skiv­hus, 11 höga punkt­hus, en sko­lan­lägg­ning och en vat­ten­re­ser­vo­ar. Arki­tek­tu­ren är karak­tä­ri­se­rad av tyd­ligt arti­ku­le­ra­de, visu­ellt redu­ce­ra­de voly­mer i opig­men­te­rad puts pla­ce­ra­de i ett öppet grönt ter­ras­se­rat land­skap byggt av stöd­mu­rar i grov plats­gju­ten betong.

Vårt för­slag, Nybo­hov Stu­di­os, är ett tillägg till den befint­li­ga struk­tu­ren där ett kom­pakt punkt­hus pla­ce­ras på en soc­kel av par­ke­ring. Bygg­na­den är pla­ce­rad med oslag­bar utsikt över Stock­holm på ran­den mot den skog som väx­er i norrslän­ten ned mot sjön Trekanten.

Huset rym­mer 36 lägen­he­ter, mesta­dels små ettor och två­or. Soc­keln är inskju­ten i det slut­tan­de land­ska­pet vil­ket låter dess tak fun­ge­ra som entréy­ta och gård för de boen­de. En kors­plan med fyra lägen­he­ter per plan och bal­kong­er i hör­nen ska­par för­ut­sätt­ning­ar­na för plan­lös­ning­ar­na och den strikt håll­na fasad­ge­stalt­ning­en där bal­kong­er­nas ori­en­te­ring ska­par för­skjut­ning­ar i fasad­struk­tu­ren och ger de oli­ka fasa­der­na uni­ka uttryck.