HOLY GREENS K17

Pro­gram:
Plats
År:
Sta­tus:
Kund:
Restauraninredning
Kungs­ga­tan, Stockholm
2018
Färdigställt
Holy Greens 

Kungs­ga­tan i Stock­holm har un­der se­nare år ge­nom­gått en upp­rust­ning för att återfå nå­got av sin ur­sprung­liga glans. Som en del i den ut­veck­lingen har Holy Gre­ens valt att eta­blera sig på Kungs­ga­tan 17 i en bygg­nad ri­tad av Ivar Ten­gbom 1917.

I sam­band med re­no­ve­ringen av re­stau­rang­lo­ka­len re­no­ve­ra­des även hu­set i sin hel­het där bland an­nat bot­ten­vå­ning­ens stora glas­par­tier återinstallerats.

Lo­ka­len är lång­smal med kort­si­dan mot ga­tan. Stora rek­tangu­lära be­tong­pe­lare de­lar in rum­met och mar­ke­rar den väl till­tagna tak­höj­den. In­red­ningen cen­tre­rar kring ett par stora rums­ska­pande möb­ler i ek som or­ga­ni­se­rar rum­met och lo­gisti­ken. Pe­larna lyfts fram ge­nom att kläs i ka­rak­tärs­fullt mörk­grönt kakel.