GRÄNSLAND

Pro­gram:
Plats
År:
Sta­tus:
Kund:
Stadsplan
Bjär­red, Skåne
2018
Tävlingsförslag
Lomma Kommun

Gräns­land för Bjär­red och Bor­geby när­mare varandra och lå­ter de två sam­häl­lena mö­tas i en lång­sträckt park som kny­ter sam­man de om­kring­lig­gande grön­om­rå­dena och ut­gör den nya stads­de­lens rygg­rad. För­sla­get tar sin ut­gångs­punkt i de be­fint­liga åk­rar­nas in­del­ning och spän­ner på så sätt en båge mel­lan då­tid och nu­tid, mel­lan agrar- och kun­skaps­sam­hälle. Pla­nen tar tag i tom­tens be­fint­liga egen­he­ter och ska­par en tyd­lig, lätt­läst och tät struk­tur som kny­ter an till Bjär­red, Bor­geby och om­kring­lig­gande grön­st­ruk­tu­rer på ett na­tur­ligt sätt som främ­jar rö­rel­ser och ut­by­ten mel­lan den nya stads­de­len och dess om­giv­ning. Dess kom­pakta ka­rak­tär gör att om­rå­det norr om Do­me­delja mosse kan läm­nas helt obe­byggt. Vi fre­dar på så sätt vär­de­full jord­bruks­mark sam­ti­digt som mar­ken kan fun­gera som en re­serv för even­tu­ell fram­tida expansion.