GRÄNSLAND

Pro­gram:
Plats
År:
Status:
Kund:
Stads­plan
Bjär­red, Skåne
2018
Tävlingsförslag
Lom­ma Kommun

Gräns­land för Bjär­red och Bor­ge­by när­ma­re varand­ra och låter de två sam­häl­le­na mötas i en lång­sträckt park som kny­ter sam­man de omkring­lig­gan­de grön­om­rå­de­na och utgör den nya stads­de­lens rygg­rad. För­sla­get tar sin utgångs­punkt i de befint­li­ga åkrar­nas indel­ning och spän­ner på så sätt en båge mel­lan dåtid och nutid, mel­lan agrar- och kun­skaps­sam­häl­le. Pla­nen tar tag i tom­tens befint­li­ga egen­he­ter och ska­par en tyd­lig, lätt­läst och tät struk­tur som kny­ter an till Bjär­red, Bor­ge­by och omkring­lig­gan­de grön­st­ruk­tu­rer på ett natur­ligt sätt som främ­jar rörel­ser och utby­ten mel­lan den nya stads­de­len och dess omgiv­ning. Dess kom­pak­ta karak­tär gör att områ­det norr om Dome­del­ja mos­se kan läm­nas helt obe­byggt. Vi fre­dar på så sätt vär­de­full jord­bruks­mark sam­ti­digt som mar­ken kan fun­ge­ra som en reserv för even­tu­ell fram­ti­da expansion.