Kontorsinredning, Stockholm

Pro­gram:
Plats
År:
Sta­tus:
Kund:
Kon­tor­in­red­ning
Va­sas­tan, Stock­holm
2020
Byggt
Blank
 

På en in­ner­gård i Va­sas­tan är vårt kon­tor in­hyst i kon­tors­de­len till ett gam­malt tryc­keri. Lo­ka­len är lång­smal och grund med lång­sidan mot fa­sad. Låndsi­dan mot norr rym­mer sex och kort­si­dan mot ös­ter två fön­s­te­rax­lar, vil­ket ger myc­ket ljus men ingen di­rekt solinstrålning.

Lo­ka­len är 50 kvadrat­me­ter stor och var när vi tog över den in­de­lad i tre ar­bets­rum, för­råd, kök, en mindre hall och to­a­lett. Kom­mu­ni­ka­tio­nen var för­lagd i bak­kant och mörk.

Vi har or­ga­ni­se­rat om pla­nen och gjort lo­ka­len öpp­nare och mer tyd­ligt vänd mot lju­set. En mindre vo­lym i bak­kant rym­mer ett li­tet kök, ett bad­rum och av­häng­ning. Mot fa­sad lig­ger ett stort av­långt ar­bets­rum och ett se­pa­rat kvadra­tiskt mö­tes­rum i hörnet.

Längs med fa­sa­den i ar­bets­rum­met lö­per ett sju me­ter långt ar­bets­bord i ekla­mell med syn­lig fu­ru­kant, varje ar­bets­plats har ett eget föns­ter. Hurt­sar är byggda i spill­bi­tar från samma skiva. Bok­hyl­lor i gal­vat stål klär tre av väg­garna. I ta­ket har det bräd­gjutna be­tong­bjälk­la­get fri­lagts. Gol­vet är klätt med en silv­rig Bo­lon­matta som för att på ett en­kelt sätt han­tera ojämn­he­ter i den un­der­lig­gande betongen.

Möble­manget är en bland­ning av bil­liga ny­in­köp, se­cond hand­fynd och hem­ma­byg­gen i en strikt hål­len eklekticism.