Kontorsinredning, Stockholm

Pro­gram:
Plats
År:
Status:
Kund:
Kon­tor­in­red­ning
Vasas­tan, Stockholm
2020
Byggt
Blank

På en inner­gård i Vasas­tan är vårt kon­tor inhyst i kon­tors­de­len till ett gam­malt tryc­ke­ri. Loka­len är lång­smal och grund med lång­sidan mot fasad. Låndsi­dan mot norr rym­mer sex och kort­si­dan mot öster två fön­s­te­rax­lar, vil­ket ger myc­ket ljus men ing­en direkt solinstrålning.

Loka­len är 50 kvadrat­me­ter stor och var när vi tog över den inde­lad i tre arbets­rum, för­råd, kök, en mind­re hall och toa­lett. Kom­mu­ni­ka­tio­nen var för­lagd i bak­kant och mörk.

Vi har orga­ni­se­rat om pla­nen och gjort loka­len öpp­na­re och mer tyd­ligt vänd mot lju­set. En mind­re volym i bak­kant rym­mer ett litet kök, ett bad­rum och avhäng­ning. Mot fasad lig­ger ett stort avlångt arbets­rum och ett sepa­rat kvadra­tiskt mötes­rum i hörnet.

Längs med fasa­den i arbets­rum­met löper ett sju meter långt arbets­bord i ekla­mell med syn­lig furu­kant, var­je arbets­plats har ett eget föns­ter. Hurt­sar är bygg­da i spill­bi­tar från sam­ma ski­va. Bok­hyl­lor i gal­vat stål klär tre av väg­gar­na. I taket har det bräd­gjut­na betong­bjälk­la­get fri­lagts. Gol­vet är klätt med en silv­rig Bolon­mat­ta som för att på ett enkelt sätt han­te­ra ojämn­he­ter i den under­lig­gan­de betongen.

Möble­mang­et är en bland­ning av bil­li­ga nyin­köp, second hand­fynd och hem­ma­byg­gen i en strikt hål­len eklekticism.