BERGS GÅRD

Pro­gram:
Plats
År:
Status:
Kund:
Stads­plan
Nacka
2017–18
Vilande
Nac­ka Kommun

Efter vår vinst i Euro­pan 13 2015 utveck­la­de vi till­sam­mans med Nac­ka Kom­mun ett plan­pro­gram för Bergs Gård. Olje­ham­nen som idag huse­rar på plat­sen kom­mer på sikt ge plats för omkring 2000 bostä­der, för­sko­lor, sportan­lägg­ning­ar och ser­vice. Vår plan skyd­dar de delar av skär­gårds­land­ska­pet som läm­nats obe­bygg­da av olje­ham­nen och utveck­lar en tät struk­tur på redan ian­språk­ta­gen mark som han­te­rar plat­sens dra­ma­tis­ka topo­gra­fi på ett käns­ligt sätt. Bebyg­gel­sen har form­gi­vits för att på bäs­ta sätt till­va­ra­ta sol­ljus och skyd­da mot vind i det utsat­ta läget.

Pro­jek­tet utveck­la­des i sam­ar­be­te med Nac­ka Kom­mun med hjälp av Urbio, Måns Tham Arki­tekt­kon­tor och Klas Tham.

Efter en kon­flikt mel­lan Cir­c­le K och Nac­ka Kom­mun gäl­lan­de de för­ras tomträtts­av­tal nåd­des en för­lik­ning vil­ken inne­bar en för­läng­ning av avta­let till 2036.