TRIO

Pro­gram:
Plats
År:
Sta­tus:
Kund:
Entrépaviljong
Hötor­get, Stockholm
2020
Tävlingsförslag
Stålbyggnadsinstitutet 

Trio är vårt täv­lings­bi­drag till Stål­bygg­nads­in­sti­tu­tet och Sve­ri­ges Ar­ki­tek­ters täv­ling ”72h Steel Race”, en tre­da­gar­s­täv­ling med upp­gif­ten att formge en en­tré­pa­vil­jong till Ar­ki­tek­tur­ga­lan 2020.

Trio säl­lar sig till två av Stock­holms mest väl­kända mö­tes­plat­ser, Kon­sert­hust­rap­pan och Mil­les fon­tän­skulp­tur Or­feus­grup­pen. Trap­pan, lång­sträckt, in­bju­dande, ex­tro­vert, en stor­ska­lig ur­ban sitt­mö­bel och mo­nu­men­tal en­tré i ett. Fon­tänsta­tyn, rik­tad mot him­len, sam­lad med fyra di­stinkta si­dor. För att kom­plet­tera trion får dessa två iko­niska ob­jekt säll­skap av en rums­bildande och om­fam­nande skulp­tu­ral struk­tur i po­le­rad rost­fri stålplåt. Pa­vil­jongen vi­sar stå­let från sin mest för­fö­riska sida: tunn, blank, välvd.

Trios fyra en­tréer ska­par en dy­na­misk mö­tes­plats som möj­lig­gör ge­nom­pas­sage och spon­tana otvungna möten.

Trio un­der­ord­nar sig Kon­sert­hu­sets starka sym­me­tri och är pla­ce­ras längs dess centrumlinje.

Fyra tunna välvda väg­gar i stålplåt in­skrivna i en fyra me­ter stor cir­kel bil­dar fyra öpp­ningar i två ax­lar, en upp mot hu­vu­den­trén och en längs med Kon­sert­hu­sets fa­sad. På så sätt fun­ge­rar Trio både som en na­tur­lig och väl­kom­nande mö­tes­plats och ett entrémotiv.

På väg­garna träs ett tunt, flackt lu­tande cir­ku­lärt tak som i sin tur sta­bi­li­se­rar kon­struk­tio­nen. Ett runt hål med samma di­a­me­ter som Kon­sert­hu­sets pe­lare släp­per in ljus i mö­tes­plat­sens mitt och öpp­nar ovän­tade vyer upp mot Kon­sert­hu­sets ko­lon­nad. De om­slu­tande väg­ge­le­men­ten be­ly­ses in­i­från likt fyra stora lam­pet­ter och ska­par en både in­tim och in­bju­dande miljö. För att landa bättre på det ojämna un­der­la­get ska­pas en mindre kon­tak­tyta mel­lan un­der­la­get och väg­ge­le­men­ten ge­nom att de run­das av i en båge som ekar av Hötor­gets våg­for­made markläggning.

Kvar­tetts sym­met­riska ut­form­ning utan tyd­liga fram- och bak­si­dor och dess ba­sala funk­tion gör att den, när fes­ten är över, lätt kan åter­an­vän­das i många olika sor­ters mil­jöer, som regn­skydd, in­for­ma­tions­pa­vil­jong, fest­plats, eko­tem­pel. De­larna mon­te­ras sam­man utan skruv­ning el­ler bult­ning utan träs sam­man i ut­så­gade skå­ror och de­mon­te­ras därav en­kelt vid flytt.