TRIO

Pro­gram:
Plats
År:
Status:
Kund:
Entré­pa­vil­jong
Hötor­get, Stockholm
2020
Tävlingsförslag
Stålbyggnadsinstitutet

Trio är vårt täv­lings­bi­drag till Stål­bygg­nads­in­sti­tu­tet och Sve­ri­ges Arki­tek­ters täv­ling ”72h Ste­el Race”, en tre­da­gar­s­täv­ling med upp­gif­ten att form­ge en entré­pa­vil­jong till Arki­tek­tur­ga­lan 2020.

Trio säl­lar sig till två av Stock­holms mest väl­kän­da mötes­plat­ser, Kon­sert­hust­rap­pan och Mil­les fon­tän­skulp­tur Orfeus­grup­pen. Trap­pan, lång­sträckt, inbju­dan­de, extro­vert, en stor­ska­lig urban sitt­mö­bel och monu­men­tal entré i ett. Fon­tänsta­tyn, rik­tad mot him­len, sam­lad med fyra distink­ta sidor. För att kom­plet­te­ra tri­on får des­sa två iko­nis­ka objekt säll­skap av en rums­bildan­de och omfam­nan­de skulp­tu­ral struk­tur i pole­rad rost­fri stålplåt. Pavil­jong­en visar stå­let från sin mest för­fö­ris­ka sida: tunn, blank, välvd.

Tri­os fyra entré­er ska­par en dyna­misk mötes­plats som möj­lig­gör genom­pas­sage och spon­ta­na otvung­na möten.

Trio under­ord­nar sig Kon­sert­hu­sets star­ka sym­me­tri och är pla­ce­ras längs dess centrumlinje.

Fyra tun­na välv­da väg­gar i stålplåt inskriv­na i en fyra meter stor cir­kel bil­dar fyra öpp­ning­ar i två axlar, en upp mot huvu­den­trén och en längs med Kon­sert­hu­sets fasad. På så sätt fun­ge­rar Trio både som en natur­lig och väl­kom­nan­de mötes­plats och ett entrémotiv.

På väg­gar­na träs ett tunt, flackt lutan­de cir­ku­lärt tak som i sin tur sta­bi­li­se­rar kon­struk­tio­nen. Ett runt hål med sam­ma dia­me­ter som Kon­sert­hu­sets pela­re släp­per in ljus i mötes­plat­sens mitt och öpp­nar ovän­ta­de vyer upp mot Kon­sert­hu­sets kolon­nad. De omslu­tan­de väg­ge­le­men­ten bely­ses ini­från likt fyra sto­ra lam­pet­ter och ska­par en både intim och inbju­dan­de mil­jö. För att lan­da bätt­re på det ojäm­na under­la­get ska­pas en mind­re kon­tak­ty­ta mel­lan under­la­get och väg­ge­le­men­ten genom att de run­das av i en båge som ekar av Hötor­gets våg­for­ma­de markläggning.

Kvar­tetts sym­met­ris­ka utform­ning utan tyd­li­ga fram- och bak­si­dor och dess basa­la funk­tion gör att den, när fes­ten är över, lätt kan åter­an­vän­das i många oli­ka sor­ters mil­jö­er, som regn­skydd, infor­ma­tions­pa­vil­jong, fest­plats, eko­tem­pel. Delar­na mon­te­ras sam­man utan skruv­ning eller bult­ning utan träs sam­man i utså­ga­de skå­ror och demon­te­ras där­av enkelt vid flytt.