BERGS GÅRD

Pro­gram:
Plats
År:
Sta­tus:
Kund:
Stadsplan
Nacka
2017–18
Vilande
Nacka Kommun 

Ef­ter vår vinst i Eu­ro­pan 13 2015 ut­veck­lade vi till­sam­mans med Nacka Kom­mun ett plan­pro­gram för Bergs Gård. Ol­je­ham­nen som idag hu­se­rar på plat­sen kom­mer på sikt ge plats för om­kring 2000 bo­stä­der, för­sko­lor, sportan­lägg­ningar och ser­vice. Vår plan skyd­dar de de­lar av skär­gårds­land­ska­pet som läm­nats obe­byggda av ol­je­ham­nen och ut­veck­lar en tät struk­tur på re­dan ian­språk­ta­gen mark som han­te­rar plat­sens dra­ma­tiska to­po­grafi på ett käns­ligt sätt. Be­byg­gel­sen har form­gi­vits för att på bästa sätt till­va­rata sol­ljus och skydda mot vind i det ut­satta läget.

Pro­jek­tet ut­veck­la­des i sam­ar­bete med Nacka Kom­mun med hjälp av Ur­bio, Måns Tham Ar­ki­tekt­kon­tor och Klas Tham.

Ef­ter en kon­flikt mel­lan Cir­cle K och Nacka Kom­mun gäl­lande de för­ras tomträtts­av­tal nåd­des en för­lik­ning vil­ken in­ne­bar en för­läng­ning av av­ta­let till 2036.