TENDAL

Plats
År:
Sta­tus:
Kund:
Utställningspaviljong
Mex­ico City, Mexiko
2020
Tävlingsförslag
Arquine 

Un­der 1800-ta­let upp­levde den mex­i­kanska re­p­in­du­strin en eko­no­misk boom, främst på Yuca­tan­halvön. Med an­koms­ten av plast­ba­se­rade syn­te­tiska rep mins­kade pro­duk­tio­nen av na­tur­liga rep, en in­du­stri som idag för till en mar­gi­na­li­se­rad till­varo. I över­gången till en post­fos­sil värld kan pre­fos­sila in­dust­ri­ella tek­ni­ker visa vägen mot en mer håll­bar produktionskultur.

Ten­dal föd­des ur en re­flek­tion över sam­tida ar­ki­tek­tur och ur en öns­kan att ut­forska ba­sala ma­te­rial, rep och trä. Pa­vil­jongen re­fe­re­rar till tra­di­tio­nell tork­ning av he­ne­quen­fib­rer och le­ker sam­ti­digt med klas­siska ar­ki­tek­to­niska ele­ment som kor­ri­do­rer, rum, väg­gar och por­ti­ker för att skapa en kort­va­rig ar­ki­tek­to­nisk upp­le­velse som främst kän­ne­teck­nas av dess materialanvändning.

Pa­vil­jongen kan mon­te­ras och de­mon­te­ras snabbt utan be­hov av spe­ci­a­li­se­rad ar­bets­kraft, ens egna hän­der och van­liga verk­tyg räc­ker för att bygga den. Den är ut­for­mad för att mi­ni­mera kap­ning och hål­tag­ning av ma­te­ri­a­let. När de två vec­kor­nas ut­ställ­ning är över kan ma­te­ri­a­len lätt åter­an­vän­das el­ler återvinnas.