NYBOHOV STUDIOS

Pro­gram:
Plats
År:
Sta­tus:
Kund:
Fler­bo­stads­hus
Ny­bo­hov, Stock­holm
2016
Vi­lande
Pri­vat

I slu­tet på 50-ta­let pla­ne­rade Ber­til Ring­qvist ett nytt bo­stads­om­råde på Ny­bo­hovs­ber­get ovan­för sjön Tre­kan­ten i Stock­holm på upp­drag av det som idag är Svenska Bo­stä­der. Stads­de­len bygg­des mel­lan 1959 och 1964 och ka­rak­tä­ri­se­ras av en mo­nu­men­tal skala och ett renod­lat skulp­tu­ralt ut­tryck, ka­rak­tä­ris­tiskt för pe­ri­o­den mel­lan 50-ta­lets mer små­ska­liga grann­skaps­pla­ne­ring och Miljonprogrammet.

Stads­de­len på­min­ner om en iso­le­rad bergsby där den växer ur gröns­kan på Ny­bo­hovs­ber­get. Den är upp­byggd av tre mur­lika skiv­hus, 11 höga punkt­hus, en sko­lan­lägg­ning och en vat­ten­re­ser­voar. Ar­ki­tek­tu­ren är ka­rak­tä­ri­se­rad av tyd­ligt ar­ti­ku­le­rade, vi­su­ellt re­du­ce­rade vo­ly­mer i opig­men­te­rad puts pla­ce­rade i ett öp­pet grönt ter­ras­se­rat land­skap byggt av stöd­mu­rar i grov plats­gju­ten betong.

Vårt för­slag, Ny­bo­hov Stu­dios, är ett tillägg till den be­fint­liga struk­tu­ren där ett kom­pakt punkt­hus pla­ce­ras på en soc­kel av par­ke­ring. Bygg­na­den är pla­ce­rad med oslag­bar ut­sikt över Stock­holm på ran­den mot den skog som växer i norrslän­ten ned mot sjön Trekanten.

Hu­set rym­mer 36 lä­gen­he­ter, mesta­dels små et­tor och tvåor. Soc­keln är in­skju­ten i det slut­tande land­ska­pet vil­ket lå­ter dess tak fun­gera som en­tréyta och gård för de bo­ende. En kors­plan med fyra lä­gen­he­ter per plan och bal­konger i hör­nen ska­par för­ut­sätt­ning­arna för plan­lös­ning­arna och den strikt hållna fa­sad­ge­stalt­ningen där bal­kong­er­nas ori­en­te­ring ska­par för­skjut­ningar i fa­sad­struk­tu­ren och ger de olika fa­sa­derna unika uttryck.