FILT

Pro­gram:
Plats
År:
Sta­tus:
Kund:
Utomhusmöbel
Utomhus
2020
Täv­lings­för­slag, 1:a pris
Smekab 

Filt är en ge­ne­rös och tillå­tande platt­form för li­vet i det ge­men­samma rum­met. Likt en picnic­filt på en upp­tram­pad gräs­matta ska­par den, med ett en­kelt grepp, en plats, en sam­hö­rig­het. Den är fri för alla att an­vända på det sätt det pas­sar dem och byg­ger på en till­tro till män­ni­skors in­ne­bo­ende kre­a­ti­vi­tet och goda vilja. Form­mäs­sigt ef­ter­strä­var Filt ett ne­utralt ut­tryck: att vara en bak­grund och ett un­der­stöd till mänsk­lig ak­ti­vi­tet sna­rare än ett ob­jekt att be­und­ras. En de­mo­kra­tisk vardagsmöbel.

En platt­form, “fil­ten”, i stål och trä; ett stål­rör som kan ut­rus­tas med ett an­tal till­be­hör, ett bord, en be­lys­nings­ar­ma­tur, en hög­ta­lare, en pap­pers­korg; el- och mo­bil­ladd­ningsut­tag; ett an­tal ög­lor att hänga sa­ker på el­ler fästa sa­ker i; juster­bara ben. Det är allt. En ro­bust form i tå­liga ma­te­rial väl an­pas­sade för ett långt liv i det all­män­nas tjänst så­väl este­tiskt som funktionellt.

Den enkla for­men och den öppna funk­tio­nen gör att den lätt kan pla­ce­ras i pub­lika rum av olika stor­lek och ka­rak­tär. Bäst gör den sig dock i si­tu­a­tio­ner där det ge­men­samma rum­met tillåts breda ut sig: på tor­get, i par­ken, på stran­den, på skolgården.

Filt är, till skill­nad från till ex­em­pel en park­bänk, en flex­i­bel struk­tur som inte har en fö­re­skri­ven an­vänd­ning. Sam­ti­digt ter den sig be­kant och är en­kel att för­stå, lätt att ta till sig och in­bju­dande att an­vända. Ge­nom att den är upp­höjd från mar­ken, som ofta är kall och fuk­tig, och be­lyst un­der kväl­len, som ofta är mörk, kan den hjälpa till att för­länga ti­den folk vill vis­tas ut­om­hus både över året och över dyg­net. Platt­for­mens höjd gör att den gärna kan an­vän­das som bänk och mö­tes­bord över en jobb­lunch. Den är stor nog att fun­gera som ba­sen för ett li­tet ka­las och sam­ti­digt in­tim nog för att agera scen för en första tre­vande dejt.