Forest Croft

Pro­gram:
Plats
År:
Sta­tus:
Kund:
Gästhus
Li­a­torp, Småland
2018
Avslutat
Privat 

IKEA:s be­slut att satsa lång­sik­tigt på sin verk­sam­het i Älm­hult har lett till en till­ström­ning av hög­kva­li­fi­ce­rad ar­bets­kraft från hela värl­den. Ett lon­don­par har bo­satt sig i den lilla byn Li­a­torp ut­an­för Älm­hult och vill bygga ett li­tet hus där de kan ar­beta, hu­sera fa­milj och vän­ner på be­sök och ar­ran­gera workshops.

Vårt för­slag byg­ger på en en­kel plan­struk­tur där de olika öns­kade funk­tio­nerna pla­ce­ras ef­ter varandra i fil vil­ket ger en lång­smal bygg­nads­kropp. Ett loft ovan­för sov- och bad­rums­de­len in­ne­hål­ler ett an­tal ex­tra sängplatser.

Bygg­na­dens enkla vo­lym kny­ter an till den agrart präg­lade kom­ple­ment­be­byg­gel­sen i om­rå­det. Bygg­na­den ut­förs med en stomme av mas­siv­trä­e­le­ment klädda med fa­sad­ply­wood och ett tak i si­nuskor­ru­ge­rad plåt. Det nås via ett stort skjut­glas­parti som öpp­nar hu­set mot träd­går­den och som speglas i ett li­ka­dant parti mot bak­si­dans skogsdunge.