ENCLOSURES

Pro­gram:
Plats
År:
Sta­tus:
Kund:
Ar­tist Retreat
Pa­vi­losta, Lett­land
2020
Täv­lings­för­slag, 2:a pris
Bee Bree­ders

Täv­lings­tom­ten lig­ger mitt i det flacka jord­bruks­land­ska­pet ut­an­för Pa­vi­losta, en li­ten fis­keby i syd­västra Lett­land, där det lo­kala kli­ma­tet med kalla vint­rar och en be­grän­sad växt­sä­song har lärt lo­kal­borna om re­sur­sef­fek­ti­vi­tet och att skydda sig från na­tu­rens kraf­ter. Att leva med och skydda sig från na­tu­ren. Den lång­sik­tiga re­la­tio­nen mel­lan män­ni­skor och mark har ska­pat ett me­nings­fullt kul­tur­land­skap med en en­kel bruks­ba­se­rad skön­het. Att bygga i ett så­dant land­skap krä­ver en starkt ro­tad re­la­tion mel­lan bygg­nad och landskap.

Vi fö­re­slår att samla pro­gram­met (rum för be­sö­kande po­e­ter, mat­sal, ut­ställ­nings­ut­rymme, ter­ras­ser, per­so­nal­bo­ende) un­der ett stort för­e­nande trä­tak som sve­per runt en slu­ten ge­men­sam klos­ter­träd­gård som för­sö­ker hitta en ba­lans och un­der­lätta ett pro­duk­tivt sam­spel mel­lan det mot­stri­diga in­tres­set av iso­le­ring och ge­men­skap som är in­byggt i pro­gram­skrinv­ningen. För­fat­ta­ren be­hö­ver iso­le­ring, fy­sisk el­ler men­tal, för att sor­tera in­tryck och im­pul­ser till sam­man­häng­ande idéer och be­rät­tel­ser. Men för att iso­le­ring ska vara pro­duk­tiv krävs en mot­sats, en känsla av ge­men­sam­het och sam­man­hang, att vara en del av ett yr­kes­kol­lek­tiv, att inte vara ensam.

Alla funk­tio­ner nås via en svagt upp­lyst kor­ri­dor som fun­ge­rar som ett fil­ter mel­lan träd­går­den och fun­ge­rar som en bind­väv mel­lan de olika funk­tio­nerna pla­ce­rade längs cir­kelns om­krets. Alla pri­vata rum vet­ter utåt och har unika ut­blic­kar över de om­gi­vande fäl­ten. Hela bygg­na­den svä­var strax ovan­för de om­gi­vande fälten.

En­clo­su­res ge­nom­sy­ras av en känsla av en­kel­het och aske­tism. Struk­tu­ren är gjord av lim­trä­pe­lare och ‑bal­kar, yt­skikt av plank i kärn­furu och fu­ruply­wood. Stu­gorna är in­tima ut­rym­men, kom­pakta och ro­busta. De in­ne­hål­ler var­da­gens nöd­vän­dig­he­ter, en ut­drag­bar säng, en ved­spis, ett li­tet ut­rymme för att laga kaffe, ett ut­rymme för för­va­ring av ved, ett ut­rymme för för­va­ring av klä­der och till­hö­rig­he­ter, ett fast skriv­bord. Allt gjorde för ett en­kelt liv och mi­ni­me­rade val. En plats att fo­ku­sera på; en plats att dra sig till­baka för att om­for­mu­lera världen.